Ing-Mari Janzon är sångerska, sångpedagog, körledare och författare till fyra böcker med fokus på röstutveckling och skapande kör. Hon kommer ursprungligen från Halland, men är numera bosatt i Örebro där hon kombinerar sitt arbete som egen företagare, workshopledare och röstcoach med en tjänst som sångpedagog och förstelärare i entreprenöriellt lärande vid Arts & Performance, S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

Ing-Mari: ”Även om vi inte alltid kan styra den väg som livet tar, behöver vi för den skull inte bara flyta med. Ibland kan man välja att simma åt ett annat håll.”

Detta visdomsord har länge varit en ledstjärna i mitt liv. Jag arbetar med körsång och sångare i alla åldrar och på alla nivåer. Innovation är en viktig drivkraft i mitt liv. Söker ständigt nya vägar med stort engagemang för metodik och pedagogik.

Vad är det med sången och rösten som du tycker är så intressant?

Ing-Mari: Min ambition är att inspirera människor att bli aktörer i sitt eget liv, ta ansvar, vara nyskapande, nyfikna och flexibla. Framförallt när det gäller att ”bli vän med sin röst.” Min uppgift som sångpedagog är att vägleda och coacha och förmedla redskap. Det handlar om att lära känna sig själv, sin kropp och förstå vilka mekanismer som samverkar vid sång. Men lika ofta handlar det om att skapa trygghet, avspänning och stärka självkänslan. Det är otroligt fascinerande att få uppleva hur människor, ofta med ganska enkla medel, kan släppa loss sin inre kraft och energi, när de från sitt hjärta vågar bejaka sin längtan för att sjunga och förmedla ett budskap. Där finns grunden för en röst som flödar fritt med lust och glädje.

Hur upptäckte du kopplingen mellan musik och språkinlärning?

Ing-Mari: Det är en ganska lång historia som har sin startpunkt i mitt uppdrag som mentor och förstelärare på en gymnasieskola. Där fick jag i mina mentorssamtal ofta ta del av elevernas våndor över den muntliga framställningen i olika kurser. Vetskapen om detta fick mig att reflektera över hur de får träna och utveckla sin förmåga att tala inför en grupp. Muntlig framställning är ett begrepp som bland annat innefattar förmågan att kommunicera med en god röstanvändning och ett medvetet kroppsspråk. Det handlar också om att stärka självkänslan och våga stå i centrum. Jag uppfattade att eleverna visserligen fick muntliga instruktioner av sina lärare, men för att bli trygg och bekväm i sin muntliga framställning måste alla även få öva praktiskt. Min reflektion var då; på vilket sätt kan eleverna i praktiken få öva att tala och agera inför en grupp?

I mitt uppdrag som förstelärare i entreprenöriellt lärande, valde jag därför att fördjupa mig i en av de entreprenöriella kompetenserna; förmågan att kommunicera muntligt. Detta val blev ett grundläggande steg som så småningom ledde fram till mitt ämnesområde i min masterstudie. Bland annat erbjöd jag mina kollegor och deras klasser olika workshops där vi på ett lekfullt och avspänt sätt tränade samspel och kommunikation med rösten och kroppsspråket, för att stärka elevernas muntliga framställning.

En dag frågade en av lärarna i svenska som andraspråk om hon också fick komma med sin klass med nyanlända. Det var vid en workshop med hennes klass som jag upptäckte att mina metoder har många gemensamma nämnare mellan språkutveckling, muntlig framställning, trygghet i rummet och musik.

Våren 2017 blev Ing-Mari klar med sin masteruppsats “En plats för dig”. Studien har som syfte att undersöka hur språket och den muntliga framställningen hos nyanlända gymnasieelever, med svenska som andraspråk, kan stimuleras med musik som metod. Hon ville också undersöka vilka praktiska tillvägagångssätt som kan användas i hennes egen praktik, för att stärka elevernas språkutveckling och muntlig framställning med musik som metod.

Varför ville du skriva om detta?

Ing-Mari: Valet att skriva om detta ämnesområde finner jag stöd för i både litteratur och forskning som visar att kopplingen mellan musik, språkinlärning och kommunikation som metod ger goda resultat. Under mina snart 40 år som lärare, har jag uppmärksammat musiken som en stimulansfaktor på många olika sätt. Jag var helt enkelt nyfiken och ville få ny inspiration till min egen personliga didaktiska utveckling som pedagog. Min förhoppning är att min studie kan väcka intresse även hos andra lärare och bidra till nya didaktiska metoder.

Var det något i din undersökning som förvånade dig?

Ing-Mari: Jag hade svårt för att hitta vetenskapliga forskningsrapporter med tydligt fokus på just nyanlända gymnasieungdomar i en svensk kontext. Däremot fann jag omfattande internationella material som berör språkutveckling i allmänhet och forskningsunderlag med inriktning på språkutveckling med musik som metod när det gäller barn och till en viss del vuxna.

LÄNK TILL UPPSATSEN

Under hösten 2017 startade Ing-Mari, tillsammans med kollegan Birgitta Johansson, en språkkör för nyanlända ungdomar i Eskilstuna. Kören finansieras med hjälp av KÖRKRAFT och Allmänna Arvsfonden.

Vad fick dig att starta språkkören?

Ing-Mari: Resultatet av min studie stärkte mina teorier att musik som katalysator i språkundervisningen är mycket positiv och verksam för att höja kvalitén i den muntliga framställningen. Den gav mig intressanta erfarenheter att utveckla. När jag läste på Facebook att KÖRKRAFT genom Allmänna Arvsfonden sökte körledare till språkkörer i Sverige, var steget inte långt för att söka bidrag och starta en egen språkkör tillsammans med min kollega, som undervisar i svenska som andraspråk på min skola.

Vad har varit den största utmaningen i arbetet med kören?

Ing-Mari: På vår deltagarlista finns ca 25 namn, men det var stor spännvidd i antalet närvarande under hösten vid körens repetitioner. Ena vecka kunde vi vara 10-15 ungdomar. Nästa veckas repetition kunde ha bara 5-6 deltagare. Vår utmaning är att få en kontinuitet i verksamheten. Vi arbetar just nu intensivt för att rekrytera nya och gamla medlemmar till språkkören och att vi byter till en lokal som ligger i centrala Eskilstuna. Det visade sig nämligen att många av dem som deltog i höstas, tyckte att den lokal vi valde för våra repetitioner låg ”lite off.” De hade helt enkelt svårt att hitta dit.

Vad tycker du är det bästa med kören?

Ing-Mari: Att få göra en värdeskapande insats. Den glädje jag känner när ungdomarna visar en härlig respons och utvecklas som individer.

Har det funnits något särskilt ögonblick som har betytt mycket för dig eller medlemmarna i kören?

Ing-Mari: Ja, det var härligt att se ungdomarnas reaktion vid publikens entusiastiska applåder vid deras första framträdande i slutet av november. De blev så glada!

Intervjun med Ing-Mari Janzon är en del i KÖRKRAFTs artikelserie om körsång som kraft och metod vid språkinlärning och integration.

Artikelförfattare och intervjuare – Linnéa Nolér

Har DU ett spännande projekt som du vill att vi ska skriva om?
Kontakta caroline@kulturfyren.se!

Vill du veta mer om Ing-Mari Janzon och hennes arbete kan du läsa mer på hennes hemsida resonans.nu.

Ing-Mari är en av de föreläsare och inspiratörer som år med på KÖRKRAFTS nätverksträff den 26-27 januari på Kulturfyren, Skeppsholmen.