HUR FUNGERAR KÖRKRAFT

NYSKAPANDE

Språkkör
– att jobba med körsång i språkinlärningssyfte för asylsökande.

Vi vill utforska metodik, repertoar och effekt samt skapa kontakt med organisationer och skolor som arbetar med flyktingungdomar.

Blandkörer/integrationskörer
– som medvetet blandar asylsökande, nysvenskar och etablerade svenskar.

Vi vill hitta en ny form för körsång där integration och mötet mellan människor med gemensamt sångintresse är huvudsyftet.

Kompiskörer
– etablerade körer som faddrar språkkörer och/eller ingerationskörer/blandkörer

Nätverk av och fortbildning för körledare och körer som jobbar med, eller är intresserade av integration, mångkultur och språkkörer. Ett nätverk som i nuläget inte finns och kunskaper som i nuläget ej finns samlat och tillgängligt.

DELAKTIGHET

Körsångarnivå

Körsångarna själva, i samråd med svenskläraren och körpedagogen, är med och planerar ämnes- och intresseområden som skall språktränas. Detta sker formellt vid terminsstart och en gång i månaden samt informellt varje gång man träffas. Kanske kommer även egna sångetexter skrivas och tonsättas.

I blandkörerna/integrationskörerna kommer körsångarna att i språkblandade smågrupper själva planera repertoar (gärna mångkulturell), musikaliska och sociala aktiviteter, marknadsföring samt arrangera konsert och café. Blandkörerna skall med andra ord drivas av körmelemmarna själva, med musikalisk hjälp av körledare.

Representant för språkkör och/eller integrationskör tillsammans med representant för kompiskör i samverkan med körledarna träffas för planering av gemensamma workshopdagar, deras utformning och innehåll. Workshopdagar då kompiskörer, blandkörer och språkkörer möts.

Vid varje terminsslut är deltagarna med i en utvärdering och analys av vad som funkat och vad som kan funka bättre och på vilket sätt man vill vara med och påverka framöver.

Ledarnivå

Körledare för språkkörer samarbetar kontinuerligt med respektive svensklärare för planering av de språkinlärningsmomenten och utformande av pedagogik och metodik och analysering av densamma.

Deltagarna i nätverket för körledare och andra intresserade, delar vid nätverksdagar och fortbildningsdagar erfarenheter, samlar gemensamt material och repertoar och lyfter egna frågor som vi genom olika föreläsare (både internt inom nätverksgruppen och externt) låter fortbilda hela nätverksgruppen.

Inom KÖRKRAFTs nätverk utbildas även nya körledare (ungdomar som vill börja axla körledarroll).

Organisationsnivå

Inblandade organisationer träffas i samband med nätverksdagarna och även på egna dagar för att dela erfarenheter och vara med att forma idéer, organisationen och framtidsvisionen om KÖRKRAFT.

Inom det nätverket av organisationer som KÖRKRAFT utgör, planeras även tillsammans överfasningen från projekt till etablerade verksamhetsområden inom de olika organisationerna.

Detta för att KÖRKRAFT som ide och paraplyorganisation skall kunna överleva och fortsätta utvecklas efter de första tre försöksåren.