Music Education and Displacement
Editor Kinh T. Vu and André de Quadros, Boston University

Tvångsförflyttning, omplacering, åtskiljande:
Vart och ett av dessa ord framkallar bilder av massmigration, hemlöshet, statslöshet eller utanförskap av många olika slag, alltför många för att kunna nämnas.
Den här boken syftar till att skapa möjligheter för forskare, utövare och nedtystade röster att dela teorier och berättelser om progressiva och gränsöverskridande
musikpedagogiker som utmanar sättet musikpedagoger och lärare tänker på och utövar sin konst i förhållande till utanförskap.

Begreppet tvångsförflyttning omfattar i det här fallet alla de som tvingats bort från sina platser på grund av politisk, social, ekonomisk, klimat- eller resusrförändring, orättvisa och oroligheter. Detta inkluderar:

– flyktingar och internt fördrivna personer

– personer som tvingats migrera

– inhemska folkgrupper som tvingats bort från sina traditionella länder

– människor som har flytt sitt hem pga deras könsidentitet och sexuella läggning

– fängslade individer

– personer som söker tillflykt pga våld i hemmet

– hemlösa personer och andra som lever i ett ingemansland

– funktionshindrade som ofrivilligt omplacerats

– de kulturellt förskjutna vars språk och arv har berövats dem

Inom ramen för den första boken någonsin om tvångsförflyttning och musikutbildning, vill författarna delge vad musik kan komma att betyda för de människor som befinner sig i tomrummet mellan givna utrymmen, skilda från det bekanta och från familjen. Genom musikaliskt deltagande hävdar författarna att de fördrivna människorna kan finna tröst, inkludering och välkomnande av något slag, antingen genom att skapa ny musik eller genom att minnas och bearbeta tidigare musikupplevelser.