Körsång som integrationsverktyg: En svensk musikkultur i nya uttryck

Hellström, Hanna
Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.(Hanna Hellström)
2019 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)

Alternativ titel
Singing for integration : Swedish choral singing in new expressions (Engelska)

Sjunga i körer är ett av de vanligaste fritidssysselsättningarna i Sverige. Traditionen med körsång kommer från kyrka, skola, universitet, samhället och olika slags rörelser, men precis som samhället i stort och all musik i övrigt har den svenska körsångskulturen genomgått en hel del förändringar på grund av sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar i både det svenska samhället, Västeuropa och världen som helhet.
Svensk körsång består idag av ett brett utbud av olika typer av körer med fokus på olika musik och genrer men också med olika syften.

Förutom att vara en musikaktivitet är körsång ett sätt att träffa nya människor, vara en del av något och också en källa för lycka och välbefinnande.

Detta har lett till nya typer av körer som vill använda den gemensamma känslan av att skapa musik tillsammans som ett sätt att sammanföra människor som kanske inte hade träffats på annat sätt.
Sedan 1970-talet har Sverige varit ett invandringsland och under den så kallade flyktingkrisen 2015 sökte över 160 000 personer asyl då de tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, politiska konflikter och fattigdom. Detta och den långa historien om att ta emot flyktingar har gjort Sverige till ett land som kännetecknas av mångkultur.
För att hjälpa till med integration har olika projekt börjat skapa platser där invandrare kan träffa andra svenskar. Några av dessa projekt är integrationskörerna som försöker skapa en plats där invandrare och svenskar möts genom sång. Sången blir också ett sätt att lära sig svenska språket och om svensk kultur.

I denna studie undersöker jag hur körsången kan hjälpa människor att integreras och vilken funktion musiken har för det ändamålet. Jag studerar fyra olika körer, där två är uttalade integrationskor och två representerar körer definieras som popkörer.
Jag studerar hur körsången integreras och vad som händer med den svenska körtraditionen i mötet med nya kulturer. Jag tar ett etnomusikologiskt tillvägagångssätt och följer upp en musikkulturanalys genom att använda deltagarobservationer och intervjuer för att hitta svar.

Resultaten visar att körsång kan hjälpa till med integration, inte bara genom att vara ett sätt att lära sig språket, men ännu viktigare på grund av musikens kraft att föra människor samman och detta sätt att använda körsång är faktiskt inte något nytt. Men det finns ett nytt samhälle som behöver detta.

Resultatet ger också en möjlighet för framtida forskning och ger en utgångspunkt för hur denna typ av kunskap kan användas i fler körer för att hjälpa till med frågor om integration och segregering.
Länk till uppsatsen:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1442481

Mitt kandidatarbete i Musikvetenskap kommer ur mitt starka intresse för musik och människor och min kärlek till körsång. Jag har själv, både som korist och körledare, fått ta del av och se den trygghet och kärlek som körsången ger människorna som möts i sången. Körsång har för mig alltid varit något som kan föra samman olika människor och i mitt kandidatarbete ville jag se om, och hur, körsång kan hjälpa oss att integrera människor genom språk, socialt möte och känslan av att sjunga tillsammans

Hanna Hellström