Universitetsuppsatser på temat körsång – språkinlärning – integration

Hur används sång i undervisningen av svenska för invandrare?
– En studie i lärares sångval och metoder
Examensarbete 15 hp skriven av Tove Modéer vid lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Tove Modéer